názov: Športový klub SPC Častá

adresa sídla: Zámocká 237, 900 89 Častá

právna forma: občianske združenie

identifikačné číslo organizácie: 31794050

jedinečný identifikátor osoby: 12308

číslo bankového účtu: SK37 0900 0000 0001 8049 6743

adresa elektronickej pošty: dominikdugovic@gmail.com

druh športovej organizácie: športový klub

druh športu: silový trojboj

meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Pavol Kovalčík

adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: kovalcik.spccasta@gmail.com

príslušnosť k športovým organizáciám: Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja

zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku: 

– Majstrovstvá SR v silovom trojboji 2.3.2024

– Grand Prix Slovakia 28.9.2024

spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: ,,Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.“

https://sport.iedu.sk/Company/Company/12308